برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق alhani-A-10-26-56-16122f3-1

– کارشناس ارشد پرستاری کودکان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) [email protected] :پست الکترونیکی– دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه alhani-A-10-26-55-84d5757-1

– دانشجوی دکترای پرستاری، شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران – دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) [email protected] :پست الکترونیکی– استادیار دانشکده پرستاری ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله alhani-A-10-26-54-e3a8eb4-1

– مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران (نویسنده مسؤول) [email protected] :پست الکترونیکی– ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله alhani-A-10-26-53-d987387-1

– کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) [email protected] :پست الکترونیکی– مربی و مدیر آموزش دانشکده پرستار ی و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد alhani-A-10-26-52-9aa2775-1

مقدمه تغییرات سریع در مراقبتهـای سـلامتی و سیـستمخدمات بهداشتی، نیازمند پرستاران ماهر و افـزایش دانـشآنان مـی باشـ د (1). از طـرف دیگـر وسـعت تکنولـوژی و ضرورت ارا یه مراقبت های پرستاری ویژه، نیازمند مهـارت-های اختصاصی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان alhani-A-10-26-50-9479966-1

– استادیار، دکترای تخصصی آموزش پرستاری، گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قـزوین ، عـضو انجمـن علمـیپرستاری، قزوین، ایران (نویسنده مسؤول) پست الکترونیکی: [email protected] – مربی، کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری ادامه مطلب…